China, 49 Meter.

Chrina49Meter

2015-10-04 1448 5905 CHN China Radio Int., Kashgar=Kashi/SAFRT2022 (XJ)
2015-10-04 1449 5935 CHN Xizang RGD Hanyu, Lhasa/SARFT602 (XZ)
2015-10-04 1449 5915 CHN China Radio Int., Hohhot/Bikegi-SARFT694 (NM)
2015-10-04 1450 5960 CHN Xinjiang RGD, Ürümqi/Changji-SARFT523 (XJ)
2015-10-04 1450 5945 CHN CNR 1, Beijing/SARFT572 (BJ)
2015-10-04 1450 5955 CHN China Radio Int., Beijing/SARFT572 (BJ)
2015-10-04 1451 5965 CHN China Radio Int., Xianyang/SARFT594 (SA)
2015-10-04 1452 5990 CHN China Radio Int., Hohhot/Bikegi-SARFT694 (NM)
2015-10-04 1452 6010 CHN CNR 11, Baoji/Qishan-SARFT724 (SA)
2015-10-04 1452 6000 CHN CNR 1, Beijing/SARFT572 (BJ)
2015-10-04 1453 6025 CHN Xizang RGD, Lhasa/SARFT602 (XZ
2015-10-04 1453 6030 CHN CNR 1, Beijing/SARFT572 (BJ)
2015-10-04 1455 6050 CHN Xizang RGD Hanyu, Lhasa/SARFT602 (XZ)
2015-10-04 1455 6055 CHN China Radio Int., Nanning/SARFT954 (GX)
2015-10-04 1455 6040 CHN China Radio Int., Xianyang/SARFT594 (SA)
2015-10-04 1457 6060 CHN Sichuan RGD Xinwen Guangbo, Chengdu/SCTS520 (SC)
2015-10-04 1458 6080 CHN CNR 1, Golmud/SARFT916 (QH)
2015-10-04 1458 6090 CHN CNR 2, Golmud/SARFT916 (QH)
2015-10-04 1459 6130 CHN Xizang RGD, Lhasa/SARFT602 (XZ)
2015-10-04 1459 6115 CHN Haixia zhi Sheng Minnanhua Pindao, Gutian/Xincheng (FJ)
2015-10-04 1459 6120 CHN Xinjiang RGD Uighur/CNR 13, Ürümqi/Changji-SARFT523
2015-10-04 1501 6200 CHN Xizang RGD, Lhasa/SARFT602 (XZ)
2015-10-04 1501 6190 CHN Xinjiang RGD Mongγol/CNR 8, Ürümqi/Changji-SARFT523

All logs via CSVUserlistBrowser.  Remote-RX: WinRadio Excalibur PRO, RF Space NetSDR-OCXO, ANT: Hari 78 mt. Windom,  HFT KNA-6DX Mini Whip.